I čísla Vám budou vděčná...Mzdy roku 2020, elektronická neschopenka - platné od 1.1.2020připravili jsme pro Vás informace týkající se mezd roku 2020. Pokud budete mít ke mzdám dotazy, obraťte se na nás. Příjemné a snad i srozumitelné čtení přeje za Angel's Roman Vostrý.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů

1. Sleva na umístění dítěte do školky - v souvislosti se změnou minimální mzdy se mění i výše této slevy, pro rok 2020 to bude částka 14.600 Kč (pro rok 2019 byla částka 13.350 Kč).

2. Solidární zvýšení zálohy daně - se uplatní, pokud zdanitelný příjem překročí částku 139.340 Kč v kalendářním měsíci (4 x průměrná mzda 34.835 Kč). Solidární zdanění - se uplatní, pokud roční příjem překročí částku 1.672.080 Kč (48 x průměrná mzda 48.835 Kč).

3. Pravidelně poskytovaný důchod nebo penze - je od daně z příjmů osvobozen nejvýše do 36 násobku minimální mzdy, která je platná k 1. 1. kalendářního roku. Pro rok 2020 jde o částku 525.600 Kč (pro rok 2019 byla částka 480.600 Kč). Do této částky se nezahrnuje zpětně (až 5 let) vyplacený důchod.

4. Průměrná mzda - v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 činí 33.429 Kč (za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 činila 31.225 Kč). Její výše se použije například pro výpočet plnění povinného podílu osob ze zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

5. Minimální mzda - při pracovní době 40 hodin týdně je od 1.1.2020 minimální měsíční mzda 14.600 Kč (od 1.1.2019 byla 13.350 Kč) a od 1.1.2020 minimální hodinová mzda 87,30 Kč (od 1.1.2019 byla 79,80 Kč). V souladu s ustanovením §357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší, než hodinová minimální mzda, proto musí zaměstnavatel u zaměstnanců s minimální mzdou v 1. čtvrtletí 2020 změnit průměrný hodinový výdělek. Odměna z dohod a prací konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální hodinová mzda.

6. Sleva na dítě (daňový bonus) - měsíční - od 1.1.2020 je nutný měsíční příjem alespoň 7.300 Kč (od 1.1.2019 byl 6.675 Kč), aby měl poplatník nárok na danou slevu v daném měsíci a to minimálně 50 Kč, maximálně 5.025 Kč; roční - od 1.1.2020 je nutný roční příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 87.600 Kč (od 1.1.2019 byl 80.100 Kč), aby měl poplatník nárok na danou slevu v daném roce a to minimálně 100 Kč, maximálně 60.300 Kč.

7. Odvod na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů - pro rok 2020 to bude částka 1.971 Kč (13,5% z 14.600 Kč), pro rok 2019 to byla částka 1.803 Kč (=13,5% z 13.350 Kč).

8. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - je nejméně 10% základní sazby minimální mzdy za každý ztěžující vliv. Při 40 hodinách týdně je tento příplatek v roce 2020 minimálně 8,73 Kč za hodinu (v roce 2019 byl 7,98 Kč za hodinu).

9. Příjem, kterého může dosáhnout uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce - v roce 2020 jde o částku 7.300 Kč (v roce 2019 byla částka 6.675 Kč).

10. Zaručená mzda - v návaznosti na zvýšení minimální mzdy dochází ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Mzda za vykonanou práci je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti od osmi skupin. Pro každou skupinu je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy.

 Skupina prací  Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2020   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2019 
 v Kč / hodinu  v Kč / měsíc  v Kč / hodinu  v Kč / měsíc
1.  87,30  14.600  79,80  13.350
2. 96,30 16.100  88,10  14.740
3.  106,40  17.800  97,30  16.280
4.  117,40  19.600  107,40  17.970
5.  129,70  21.700  118,60  19.850
6.  143,20  24.000  130,90  21.900
7.  158,10  26.500  144,50  24.180
8.  174,60  29.200  159,60  26.700

 

Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění

1. Maximální vyměřovací základ - pro odvod pojistného na sociální pojištění činí 48násobek průměrné mzdy, v roce 2020 je 1.672.080 Kč (v roce 2019 byl 1.569.552 Kč). Ve zdravotním pojištění byl maximální vyměřovací základ trvale zrušen.

2. Redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu

 Redukční hranice  pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v Kč   pro výpočet dávek nemocenského pojištění v Kč 
 první  203,35  190,75  1.162  1.090
 druhá  304,85  286,13  1.742  1.635
 třetí  609,70  572,25  3.484  3.270

3. Nezabavitelné částky při exekucích - vychází z nákladů na bydlení, které jsou pro rok 2020 ve výši 6.502 Kč (v roce 2019 byly ve výši 6.233 Kč) a z částky životního minima, které zůstává v roce 2020 stejná jako v roce 2019 ve výši 3.410 Kč. Nezabavitelná částka na osobu povinného je 2/3 součtu těchto částek. Pro rok 2020 jde o částku 6.608 Kč (v roce 2019 to byla částka 6.428,67 Kč). Dále se nezabavitelná částka zvyšuje o 1.652 Kč za každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat obživu (v roce 2019 to byla částka 1.607,17 Kč). Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, je 19.824 Kč (v roce 2019 to byla částka 9.643 Kč. která se od 1.6.2019 zvýšila na dvojnásobek, tzn. na 19.286 Kč). Jedna třetina z této částky činí 6.608 Kč (v roce 2019 to byla částka 3.214 Kč, resp. od 1.6.2019 to byla částka 6.428,67 Kč).

 

Změny pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

1. Zdravotní pojištění - minimální záloha je pro rok 2020 ve výši 2.352 Kč (pro rok 2019 byla 2.208 Kč).

2. Sociální pojištění - OSVČ vedlejší činnost - minimální vyměřovací základ navázán na hranici příjmů stanovených pro vznik povinné účasti na důchodovém pojištění. Pro rok 2020 je to částka 83.603 Kč (pro rok 2019 byla 78.478 Kč). Minimální měsíční vyměřovací základ je pro rok 2020 ve výši 3.484 Kč (v roce 2019 to byla částka 3.270 Kč). Minimální záloha na pojistném je pro rok 2020 ve výši 1.018 Kč (v roce 2019 to byla částka 955 Kč). OSVČ hlavní činnost - minimální měsíční vyměřovací základ je pro rok 2020 ve výši 8.709 Kč (v roce 2019 to byla částka 8.175 Kč). Minimální záloha na pojistném je pro rok 2020 ve výši 2.544 Kč (v roce 2019 to byla částka 2.388 Kč).

3. Nemocenské pojištění - pro rok 2020 je denní částka 126 Kč (v roce 2019 to byla částka 138 Kč).

 

Ostatní společné změny

1. E-neschopenka - od 1.1.2020 budou lékaři vystavovat neschopenku pouze v elektronické podobě. Nově bude mít pouze tři díly (místo původních pěti). První díl – hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, druhý díl – průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, třetí díl – hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Díly I. a III. pozasílá lékař na SSZ. Dále pozasílá na SSZ potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec dostane vytištěný II. díl. Zaměstnanec zaměstnavateli žádný díl nepředává, pouze ho informuje o tom, že je v dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel si může údaje o nemocném zaměstnanci nechat zasílat do své datové schránky, případně jiné datové schránky (např. své účetní firmy), kterou na SSZ nahlásí. Dále se může přihlásit ke službám ePortálu ČSSZ. Neschopenky vystavené před 1.1.2020 se dokončí dle původní úpravy v papírové formě.

Trvá-li nemoc déle než 14 kalendářních dní, je zaměstnavatel povinen na SSZ zaslat Přílohu k žádosti o dávku. Zde se oproti minulosti bude nově uvádět i číslo účtu zaměstnance, na který mu běžné chodí mzda. Při ukončení pracovní neschopnosti, která trvala déle než 14 kalendářních dní, je zaměstnavatel povinen na SSZ zaslat Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.

Ostatní dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství) zůstávají beze změny. 


Legislativazákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nařízení vlády 349/2019 Sb.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes